Stravování

Informace o stravování ve Střední škole a Základní škole Oselce

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., ze dne 25.2.2005 o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních škol jsou rodiče povinni hradit stravování a ubytování žáků.

Stravování žáků se hradí dle stravovacího normativu jehož základ určuje citovaná vyhláška a skutečná výše je dána místními podmínkami, zejména cenovými relacemi potravin.

Ubytování hradí rodiče ve výši stanovené vyhláškou § 4,odst. 3, písm.b) 700,- Kč měsíčně.

Zároveň Vás žádáme o uhrazení zálohy na stravování a ubytování pro školní rok složenkou v uvedené výši do 15.8. Platí se pouze jednou, nezadávejte trvalý příkaz.

  • Ubytování a celodenní stravování 3 000,-Kč
  • Dojíždějící (pouze oběd) 700,- Kč

Konečné zúčtování zálohy bude provedeno na konci školního roku, tj. v měsíci červnu.

Žáci, kteří se nebudou vůbec stravovat, odevzdají písemný souhlas rodičů na začátku školního roku vedoucí školní kuchyně.

Dále bude stravné vždy za uplynulý měsíc hrazeno dle skutečně odebrané stravy prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu vždy k 15. následujícího měsíce (tzn. za měsíc září k 15. říjnu atd.). V případě neprovedení platby (např. nedostačující finanční prostředky na účtu) bude žák okamžitě vyzván k úhradě v hotovosti.

Žádáme Vás tedy o zřízení svolení k inkasu a předložení potvrzení o zřízení inkasa při nástupu do školy vedoucí školní jídelny.

Číslo účtu: 6737361/0100, variabilní symbol bude přidělen při nástupu.

Upozorňujeme Vás, že v případě neuhrazení stravného a ubytování za uplynulé měsíce nemůže být žák dále stravován (nebudou mu vydány stravenky) ani ubytován (případné ukončení ubytování z naší strany).

Žák obdrží stravenky zdarma, vždy 1. pracovní den v měsíci, ty jsou ceninou. Pokud je ztratí, budou mu vydány za úhradu 20,- Kč nové.

BEZ STRAVENKY SE JÍDLO NEVYDÁVÁ !!!
Žák, který nezaplatí jídlo(ubytování na DM) za uplynulé měsíce se nemůže stravovat ve školní jídelně (nemůže být ubytován na DM) do doby, než danou částku uhradí.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY v době nemoci nebo z jiného důvodu – vždy den předem nejpozději do 14.00 hod. (na pondělí nutno odhlásit v pátek). Stravenky za odhlášenou stravu je nutné vrátit. NEODHLÁŠENÁ STRAVA BUDE ÚČTOVÁNA K ÚHRADĚ.

První pracovní den v měsíci je automaticky rezervována strava, pokud není na tento den odhlášena.

ODHLAŠUJTE NA TEL. ČÍSLE 371 595 168 NEBO 778 767 250.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace