O Základní škole

Základní škola, zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona, je součástí SŠ a ZŠ Oselce, nachází se v Blovicích 5.května 621.

Charakteristika školy

Škola má dvě součásti, základní školu a základní školu speciální. 
Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě.  Zohledňujeme rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí.
V prvním školním období se zaměřujeme na důkladné poznání osobnosti žáka, pomáháme mu při adaptaci ve škole, vytváříme kladný vztah ke školnímu prostředí.  V druhém období se zaměřujeme na rozvoj osobnosti v oblasti poznávací, sociální, emocionální a volní. U žáků rozvíjíme pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme žáky ke kladnému vztahu k práci. Učíme je pracovat samostatně i v týmu. Ukazujeme žákům jak získané vědomosti uplatnit v praktickém životě. Využíváme vhodné kompenzační pomůcky.
Zavádíme nové formy výuky - skupinové vyučování, problémové vyučování, činnostní učení. Snažíme se o využití vědomostí žáků v praxi, žáci jsou vyučováni většinou individuálně podle svých možností a schopností. 
Žáci po ukončení školní docházky nejčastěji nastupují do učebních oborů středních škol. Část přechází přímo do praxe. 
Základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Základní škola speciální má deset postupných ročníků a žáci zde získávají základy vzdělání.  Škola je situována v klidné oblasti, blízko autobusového i vlakového spojení do okolních obcí.
Součástí školy je internátní zařízení, školní klub a školní družina. 
Škola využívá dvě budovy, převážně se vyučuje v kmenových třídách, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Máme vybavenou ICT učebnu, školní kuchyňku, dílnu a školní pozemek, tělocvičnu . Pro relaxaci žáků slouží velká místnost školního klubu, školní družiny i zahrada s oddechovým a sportovním koutkem. Součástí školy je  internátní zařízení umístěné ve vedlejší budově, kde se nachází i školní jídelna. Škola zajišťuje speciální učebnice, kompenzační a jiné pomůcky, které jsou nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními potřebami.

Dlouhodobé projekty, tradice, spolupráce s institucemi

Od doby svého vzniku si škola vytvořila již svoje tradice v pořádání akcí, které se
setkávají s velkým zájmem žáků i veřejnosti. Několik let probíhá rukodělná soutěž pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje ,,Řemeslo má zlaté dno ", která se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje. V této soutěži pravidelně dosahujeme velmi dobrých výsledků.  Škola se pravidelně zapojuje do soutěží pořádaných DDM Blovice s ekologickou, výtvarnou a rukodělnou tématikou.
Škola dlouhodobě spolupracuje se studenty z  PF Plzeň, HZS, Městskou knihovnou, Muzeem Jižního Plzeňska. 
Samozřejmá je stálá spolupráce pedagogů s OSPOD, SPC, SVP, PPP.

Sportovní aktivity

Žáci prvního stupně se každoročně zúčastňují plaveckého výcviku, internát školy  využívá bazén v rámci sportovního odpoledne v zimním období.
První i druhý stupeň navštěvuje dopravní hřiště ZŠ Blovice.
Pravidelně pořádáme školní kolo Atletického čtyřboje pro žáky ZŠ a ZŠ speciálních, případně se účastníme krajského kola.
Tělocvičnu školy využíváme nejenom k výuce, ale i pořádání sportovních akcí 
( vybíjená, házená).
Studenti PF Plzeň připravují pro žáky sportovní dopoledne ,,Sportem proti drogám".

Charakteristika pedagogického sboru

Ve škole pracuje kvalifikovaný pedagogický sbor. Většina pedagogů má vystudovanou speciální pedagogiku. Ve třídách pracují asistentky pedagoga s ukončeným kurzem AP, ve školním klubu, družině a internátu pracují kvalifikované vychovatelky.  K výrazným přednostem všech pedagogických pracovníků patří to, že přistupují k žákům individuálně, podle jejich schopností a možností. Všichni pedagogové mají zájem  o další vzdělávání a zvyšování odborných znalostí.
V pedagogické činnosti se daří rozvíjet oborovou i mezioborovou spolupráci. Učitelé uplatňují ve výuce nové metody činnostního učení.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace