Školská rada

Školská rada Střední škola a Základní škola, Oselce

Co je ŠKOLSKÁ RADA:

Školská rada je orgán školy, umožňující zletilým žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet členů a vydává její volební řád. Třetinu ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 
Funkční období členů ŠR trvá tři roky

Kompetence školské rady:

 • Vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • Projednává inspekční zprávy ČŠI 
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady od 11.6.2024

Členové rady jmenovaní zřizovatelem:

 • Václav Houlík
 • Bc. Robert Zelenka

Zvolení členové rady z řad pedagogických pracovníků školy:

 • Ing. Václav Pihera - předseda školské rady
 • Ing. Vladimíra Thomaierová - místopředsedkyně školské rady

Zvolení členové rady z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

 • Martin Zach
 • Zdeňka Poláková
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace