Přijímací řízení Oselce pro školní rok 2024/2025.

Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 2 písmeno a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

Termín podání přihlášek do třetího kola přijímacího řízení pro studijní i učební obory je do 19.7.2024 do 12:00 hodin. Přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu.

Přihláška je ke stažení zde:


Přihláška

Lékařský posudek

Způsob podávání přihlášek:               PRO 3. KOLO LZE PŘIHLÁŠKY PODÁVAT POUZE NA TISKOPISU!

a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),

b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód,
prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),

c) na tiskopisu, (včetně příloh v listinné podobě).

DIPSY je informační systém o přijímacím řízení (Digitální Přihlašovací Systém).


Podávání elektronických přihlášek do třetího kola na doméně www.dipsy.cz není možné. V listinné podobě lze přihlášku podat v sekretariátu SŠ Oselce v termínu do 19.7.2024 do 12:00 hodin.
Celý proces přijímacího řízení je podrobně popsán na webu PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024

Učební obory

Žáci budou přijímáni na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku ZŠ.
Požadujeme souhlas lékaře se studiem zvoleného oboru.

 

Studijní obory a učební obor Umělecký kovář a zámečník

A. Obsah a forma talentové zkoušky

Talentová zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. Kresba zátiší dle skutečnosti tužkou na formát A3 - 1,5 hodiny
 2. Modelování z představy nebo dle skutečnosti - 1,5 hodiny

B. Počet přijímaných uchazečů

  82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva: 18 uchazečů

  82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů: 12 uchazečů

  82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník: 24 uchazečů v prvním kole

Pro potřebu odvolacího řízení je ponecháno 0 míst.

C. Podmínky přijetí uchazeče o vzdělávání na střední škole

 1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné dokončení základního vzdělání.
 2. Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.
 3. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Uchazeč musí být ke studiu zdravotně způsobilý. K přihlášce připojte lékařský posudek.

D.Jednotná kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení je uchazeč hodnocen podle:

 1. Znalostí uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání.
  Hodnocen je průměrný prospěch za I. a II. pololetí 8. třídy základní školy (případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia). Průměrný prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa je přepočten na body vynásobením číslem 100. (Například průměrný prospěch 1,15 odpovídá 115 bodům).
 2. Výsledků talentové zkoušky
  Obě části talentové zkoušky jsou hodnoceny samostatně, ale shodným způsobem. Obě části jsou oznámkovány a známky jsou přepočteny na body vynásobením číslem 100. (Například známka 2 odpovídá 200 bodům).
 3. Dalších skutečností
  Předložení 5 výtvarných nebo rukodělných prací - práce jsou oznámkovány a známky jsou přepočteny na body vynásobením číslem 100. (Například známka 3 odpovídá 300 bodům).

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče vycházejí např. z výstupního hodnocení, které vydává žákovi škola v posledním roce plnění povinné školní docházky, případně dalších obdobných dokladů.

E.Termín konání talentové zkoušky: bude stanoven

 • Náhradní termín: nebude stanoven
 • Místo konání: Střední škola a Základní škola, 335 46 Oselce 1

F.Stanovení pořadí uchazečů

Počet získaných bodů je sečten a uchazeči jsou podle získaných bodů vzestupně seřazeni (tedy od nejmenšího počtu bodů k nejvyššímu). Rozhoduje takto sestavené pořadí. Při rovnosti bodů rozhodují body z talentové zkoušky.

Počty přijímaných žáků ve třetím kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

33-56-H/01 Truhlář  1 žák

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  1 žák

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  1 žák

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník  0 žáků

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské  3 žáci

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické  4 žáci

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace