Přijímací řízení Oselce pro školní rok 2022/2023.

Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 2 písmeno a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Termín podání přihlášek do třetího kola přijímacího řízení pro studijní obory a učební obor Umělecký kovář a zámečník je do 30.6.2022 Pro učební obory je termín pro druhé kolo do 30.6.2022.

Přihlášky jsou ke stažení zde:

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou
Tříleté obory z výučním listem

Lékařský posudek

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Obě strany přihlášky vyplňte, nechte potvrdit na ZŠ a spolu s lékařským posudkem odešlete na adresu: Střední škola a Základní škola, 335 46 Oselce 1.

Učební obory

Žáci budou přijímáni na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku ZŠ.
Požadujeme souhlas lékaře se studiem zvoleného oboru.

 

Studijní obory a učební obor Umělecký kovář a zámečník

A. Obsah a forma talentové zkoušky

Talentová zkouška se skládá ze dvou částí:

 1. Kresba zátiší dle skutečnosti tužkou na formát A3 - 1,5 hodiny
 2. Modelování z představy nebo dle skutečnosti - 1,5 hodiny

B. Počet přijímaných uchazečů

  82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva: 1 uchazeč ve třetím kole

  82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů: 7 uchazečů ve třetím kole

  82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník: 19 uchazečů ve třetím kole

Pro potřebu odvolacího řízení je ponecháno 0 míst.

C. Podmínky přijetí uchazeče o vzdělávání na střední škole

 1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné dokončení základního vzdělání.
 2. Splnění podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů.
 3. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Uchazeč musí být ke studiu zdravotně způsobilý. Pokud nemáte přihlášku ke studiu potvrzenou od lékaře, prosíme o dodatečné doložení lékařského posudku. Potvrzení pak přineste s sebou na talentovou zkoušku.

D.Jednotná kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení je uchazeč hodnocen podle:

 1. Znalostí uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělání.
  Hodnocen je průměrný prospěch za I. a II. pololetí 8. třídy základní školy (případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia). Průměrný prospěch zaokrouhlený na dvě desetinná místa je přepočten na body vynásobením číslem 100. (Například průměrný prospěch 1,15 odpovídá 115 bodům).
 2. Výsledků talentové zkoušky
  Obě části talentové zkoušky jsou hodnoceny samostatně, ale shodným způsobem. Obě části jsou oznámkovány a známky jsou přepočteny na body vynásobením číslem 100. (Například známka 2 odpovídá 200 bodům).
 3. Dalších skutečností
  Předložení 5 výtvarných nebo rukodělných prací - práce jsou oznámkovány a známky jsou přepočteny na body vynásobením číslem 100. (Například známka 3 odpovídá 300 bodům).

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče vycházejí např. z výstupního hodnocení, které vydává žákovi škola v posledním roce plnění povinné školní docházky, případně dalších obdobných dokladů.

E.Termíny konání talentové zkoušky: 4.7.2022.

 • Náhradní termín: 7.7.2022
 • Místo konání: Střední škola a Základní škola, 335 46 Oselce 1

F.Stanovení pořadí uchazečů

Počet získaných bodů je sečten a uchazeči jsou podle získaných bodů vzestupně seřazeni (tedy od nejmenšího počtu bodů k nejvyššímu). Rozhoduje takto sestavené pořadí. Při rovnosti bodů rozhodují body z talentové zkoušky.

 

                                 Počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023

33-56-H/01 Truhlář  24 žáků

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  24 žáků

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  24 žáků

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník  24 žáků

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské  18 žáků 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické  12 žáků 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace